Regulamin korzystania z systemu Restimo

§ 1 [postanowienia ogólne]

 1. Usługodawcą jest Restimo sp. z o.o., ul. Katowicka 4/9, 03-932 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000851978, NIP: 7010992857, REGON: 386709535, e-mail: hello@restimo.com.
 2. Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Agregaty

podmioty, za pośrednictwem których Klienci mogą składać Zamówienia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, określone szczegółowo w Umowie Głównej;

Klient

podmiot, który składa Zamówienie;

Konto

funkcjonalność Systemu Restimo umożliwiająca Usługobiorcy dostęp do Systemu Restimo po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła;

Restauracja

lokal, w którym Usługobiorca zamierza korzystać z Systemu Restimo, określony szczegółowo w Umowie Głównej;

Regulamin

niniejszy dokument;

Strony

Usługodawca i Usługobiorca;

System Restimo

oprogramowanie dostarczane przez Usługodawcę;

Umowa

umowa zawarta przez Usługodawcę i Usługobiorcę, której warunki określają Umowa Główna i Regulamin;

Umowa Główna

umowa zawarta przez Usługodawcę i Usługobiorcę konkretyzująca postanowienia Regulaminu;

Usługobiorca

określony w Umowie Głównej podmiot prowadzący Restaurację;

Usługodawca

podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu;

Usługi

usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w § 2 ust. 6;

Użytkownicy

pracownicy lub współpracownicy Usługobiorcy, którzy w sposób faktyczny będą korzystać z Systemu Restimo;

Zamówienia

zamówienia posiłków/napojów składane przez Klientów za pośrednictwem Agregatów.

§ 2 [usługi]

 1. Usługodawca oświadcza, że jest administratorem Systemu Restimo.
 2. Usługobiorca oświadcza, że zarządza Restauracją i jest zainteresowany rozpoczęciem współpracy z Usługodawcą w celu korzystania z Systemu Restimo.
 3. Warunki korzystania z Systemu Restimo (w tym warunki świadczenia Usług) określa Regulamin oraz Umowa Główna.
 4. Regulamin określa zasady współpracy Usługodawcy i Usługobiorcy w zakresie nieuregulowanym w Umowie Głównej. W przypadku gdy zasady te zostały uregulowane w Umowie Głównej inaczej, pierwszeństwo w stosowaniu mają postanowienia Umowy Głównej.
 5. Akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę następuje przy podpisywaniu Umowy Głównej. Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 6. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi polegające na umożliwieniu:

  • dostępu do tego Konta;
  • korzystania z Systemu Restimo, w tym w celu przyjmowania Zamówień.
 7. W Systemie Restimo Usługodawca może prezentować reklamy lub materiały promocyjne dotyczące Usługodawcy lub podmiotów zewnętrznych.

§ 3 [warunki korzystania z Systemu Restimo]

 1. System Restimo jest dostępny pod adresem internetowym hub.restimo.com.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Systemu Restimo i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci posiadania:

  • system operacyjny Windows, Android lub iOS do obsługi systemu Restimo;
  • drukarkę bonową;
  • system operacyjny Android do obsługi aplikacji drukującej;
  • tablet lub komputer z dostępem do Internetu;
  • konta poczty internetowej;
  • aktualnej wersji przeglądarki internetowej takiej jak Microsoft Edge, Chrome, Firefox(rekomendowana), Opera lub Safari; w przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies i powiadomień dźwiękowych dla hub.restimo.com.
 3. Urządzenie, na którym Usługobiorca będzie korzystał z Systemu Restimo musi posiadać dostęp do Internetu (włączoną transmisję danych). W związku z korzystaniem z Systemu Restimo dostawca usług internetowych Usługobiorcy może naliczać opłaty za transmisję danych.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w Systemie Restimo, Usługodawca podejmie odpowiednie środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby postronne danych przesyłanych przez Internet.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Systemu Restimo w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa Usługodawcy lub osób trzecich.

§ 4 [konto]

 1. Założenie Konta wymaga:

  • wypełnienia formularza poprzez podanie danych wskazanych na formularzu; link do formularza zostanie przesłany przez Usługodawcę;
  • naciśnięcia przycisku potwierdzającego, że Usługobiorca zapoznał się z postanowieniami Regulaminu.
 2. Na wniosek Usługobiorcy Konto może zostać również założone Usługobiorcy przez Usługodawcę. W takim przypadku Usługodawca przekaże Usługobiorcy dane służące do zalogowania się na Koncie.
 3. Usługobiorca, któremu założone zostało Konto uzyskuje możliwość logowania się na Konto.
 4. Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza i podanie wymaganych w nim danych tj. loginu i hasła Usługobiorcy oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
 5. Za pośrednictwem Konta Usługobiorca uzyskuje dostęp do Systemu Restimo i jego funkcjonalności.
 6. Korzystanie z Systemu Restimo i wymaga posiadania Konta i zalogowania się do Systemu Restimo.
 7. Po założeniu Konta, Usługodawca lub Usługobiorca może dodać kolejnych Użytkowników.

§ 5 [system Restimo]

 1. System Restimo służy do integrowania kanałów przez jakie w Restauracjach są składane Zamówienia.
 2. System Restimo umożliwia integrowanie Zamówień składanych przez Agregaty.
 3. Zintegrowane Zamówienia będą bezpośrednio wysyłane do systemu POS z którego korzysta Usługobiorca.
 4. Zakres funkcjonalności Systemu Restimo określone są w Umowie Głównej.
 5. Funkcjonalności Systemu Restimo mogą ulegać zmianie w trakcie trwania Umowy.
 6. Zmiany funkcjonalności Systemu Restimo nie będą prowadzić do istotnego ograniczenia jego użyteczności dla Usługobiorców w porównaniu do stanu na dzień podpisania Umowy Głównej.
 7. W przypadku zmian funkcjonalności Systemu Restimo, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zakresie wprowadzonych zmian.§ 6

§ 6 [korzystanie z systemu Restimo]

 1. Po założeniu Konta, Usługodawca dokona integracji Restauracji z Agregatami.
 2. Agregaty z którymi zostanie zintegrowana Restauracja zostaną określone w Umowie Głównej.
 3. Aby możliwe było dokonanie integracji Restauracji z Agregatami, Usługobiorca udostępni Usługodawcy informacje i dane, które okażą się niezbędne do dokonania integracji Restauracji z Agregatami. W szczególności Usługobiorca udostępni Usługodawcy: dane do logowania w konkretnych Agregatach oraz dane kontaktowe do przedstawicieli Agregatów, którzy do tej pory kontaktowali się z Usługobiorcą.
 4. Usługodawca zobowiązuje się chronić informacje oraz dane, o których mowa wyżej i nie korzystać z nich w celach innych niż dokonanie integracji Restauracji z Agregatami.
 5. Po otrzymaniu informacji i danych niezbędnych do dokonania integracji Restauracji z Agregatami, Usługodawca zwróci się w imieniu Usługobiorcy z wnioskiem o dokonanie integracji do Agregatów, z którymi ma zostać zintegrowana Restauracja.
 6. W celu zwrócenia się w imieniu Usługobiorcy do Agregatów, z którymi ma zostać zintegrowana Restauracja, Usługobiorca udziela Usługodawcy z chwilą zawarcia Umowy Głównej pełnomocnictwa do reprezentowania Usługobiorcy przed Agregatami w sprawach związanych z integracją Restauracji, w szczególności zaś do dokonywania w imieniu Usługobiorcy wszelkich czynności prawnych z Agregatami niezbędnych do dokonania integracji, w tym zwłaszcza do zawierania umów, porozumień, a także dokonywania ich zmian(zawierania aneksów) oraz składania oświadczeń o ich wypowiedzeniu lub odstąpieniu od nich, a także do udzielania zgód.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się niewypowiadania pełnomocnictwa, o którym mowa wyżej do chwili dokonania integracji z ostatnim z wybranych Agregatów.
 8. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o wszystkich ustaleniach podjętych z Agregatami.
 9. W przypadku, gdyby dany Agregat oczekiwał od Usługodawcy przedstawienia odrębnego dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, Usługobiorca udzieli Usługodawcy takiego pełnomocnictwa na odrębnym dokumencie.
 10. Po dokonaniu integracji z danym Agregatem, Usługobiorca będzie mógł korzystać z Systemu Restimo w Restauracji.
 11. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o uruchomieniu Systemu Restimo dla danej Restauracji.
 12. Restauracje, w których Usługobiorca będzie mógł korzystać z Systemu Restimo zostaną określone w Umowie Głównej.
 13. Składanie Zamówień oraz dokonywanie przez Klientów płatności za Zamówienia będą odbywały się zgodnie z warunkami danego Agregatu.
 14. Usługodawca nie pobiera od Klientów żadnych kwot za dokonane Zamówienia, nie dokonuje transferu środków pieniężnych z rachunku Klienta lub Agregatu na rachunek Usługobiorcy, ani nie świadczy usługi przekazu pieniężnego na konto Usługobiorcy.
 15. Zasady działania Agregatów określają warunki określone odrębnie przez każdy Agregat.Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się z tymi warunkami.

§ 7 [wynagrodzenie Usługodawcy]

 1. Usługi są świadczone przez Usługodawcę odpłatnie.
 2. Szczegółowy model rozliczeń Stron oraz wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy określa Umowa Główna.
 3. Jeśli w Umowie Głównej nie postanowiono inaczej zastosowanie znajdą poniższe postanowienia.
 4. Wynagrodzenie należne Usługodawcy płatne będzie co miesiąc z dołu.
 5. Usługodawca obliczy wynagrodzenie należne mu za poprzedni miesiąc kalendarzowy i na tej podstawie wystawi fakturę VAT.
 6. Faktura VAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy zostanie dostarczona Usługobiorcy do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
 8. Wszelkie opłaty na rzecz Usługodawcy będą płatne przelewem, na rachunek bankowy Usługodawcy podany na fakturze lub fakturze proforma w terminie podanym na fakturze lub fakturze proforma.
 9. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

§ 8 [współpraca marketingowa]

 1. Strony mogą podejmować wspólne działania marketingowe w celu wzajemnej promocji swoich produktów i usług.
 2. Usługodawca ma prawo do korzystania z nazw lub oznaczeń Usługobiorcy i Restauracji (także jeżeli stanowią one zarejestrowane znaki towarowe). Korzystanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym może następować:

  • w celu informowania o współpracy Stron i prowadzenia działań promocyjnych Systemu Restimo, Usługodawcy oraz podmiotów powiązanych z Usługodawcą;
  • przez zamieszczenie nazw lub oznaczeń w Systemie Restimo, internecie (w szczególności na stronach internetowych i social mediach, w tym prowadzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim powiązane, materiałach promocyjnych dotyczących Systemu Restimo oraz innych systemów dostarczanych przez Usługobiorcę lub podmioty z nim powiązane.
 3. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nazw lub oznaczeń Usługodawcy (także jeżeli stanowią one zarejestrowane znaki towarowe). Korzystanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym może następować:

  • w celu informowania o współpracy Stron i prowadzenia działań promocyjnych Restauracji, Systemu Restimo, Usługodawcy lub podmiotów z nim powiązanych(w szczególności Restimo sp. z o.o.);
  • przez zamieszczenie nazw lub oznaczeń w Systemie Restimo, internecie (w szczególności na stronach internetowych i social mediach), materiałach promocyjnych dotyczących Restauracji.
 4. Strony mogą sobie wzajemnie przekazać oznaczenia, z których będą korzystać. Każda ze Stron przekaże drugiej Stronie oznaczania na jej wniosek.
 5. Prawo Usługobiorcy do posługiwania się nazwami i oznaczeniami, o którym mowa wyżej wygasa z chwilą rozwiązania Umowy.
 6. Usługodawca przekaże Usługobiorcy materiały związane z Systemem Restimo takie jak:instrukcje, dane, poradniki, logotypy, filmy szkoleniowe. Usługobiorca zobowiązuje się chronić te materiały jako informacje poufne, zgodnie z §13.

§ 9 [reklamacje]

 1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Systemu Restimo na adres e-mail help@restimo.com.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Zgłaszający reklamację winien wskazać nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Restimo i okoliczności ich ujawnienia.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o ustaleniach w przedmiocie reklamacji.

§ 10 [odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • działania i zaniechania Klientów, Pracowników Usługobiorcy i Agregatów;
  • działania i zaniechania osób trzecich;
  • nieprawidłową realizację płatności za Zamówienie, jeżeli przyczyna braku prawidłowej realizacji płatności za Zamówienie nie jest bezpośrednio związana z Systemem Restimo;
  • działanie urządzeń, z których korzystają Usługobiorca lub Użytkownicy, w tym za kwestie związane z działaniem transmisji danych w urządzeniach;
  • zdarzenia, które wynikają z korzystania przez Usługobiorcę lub Użytkowników z Systemu Restimo w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem;
  • zdarzenia wynikające z okoliczności, za które Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu szkód wyrządzonych Usługobiorcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy ograniczona jest do szkód rzeczywiście poniesionych, a łączne odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód nie może przekroczyć kwoty 500 zł. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.

§ 11 [czas trwania Umowy]

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania Umowy Głównej przez obie Strony.
 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy, bez konieczności podawania przyczyn, z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
 3. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  • gdy Usługobiorca pozostaje w opóźnieniu z zapłatą jakiejkolwiek opłaty na rzecz Usługodawcy i opóźnienie to wynosi co najmniej 30 dni;
  • naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy Głównej lub Regulaminu i nieusunięcia skutków tego naruszenia pomimo wyznaczenia przez Usługobiorcę dodatkowego 7-dniowego terminu.
 4. W przypadku naruszeń, których skutków nie da się usunąć, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wyznaczania terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
 5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej lub w formie dokumentowej przez przesłanie wiadomości e-mail – w obu przypadkach pod rygorem nieważności.

§ 12 [dane osobowe]

 1. Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych osób, których dane będą przetwarzane w ramach Systemu Restimo w szczególności dane Klientów.
 2. Usługodawca będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
 3. Podstawą powierzenia Usługodawcy przetwarzania danych osobowych będzie umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta między Usługodawcą a Usługobiorcą, która stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest zawarta z chwilą zaakceptowania przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu.

§ 13 [poufność]

 1. Usługobiorca oraz Usługodawca zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, w tym tajemnicę przedsiębiorstwa Usługobiorcy lub odpowiednio Usługodawcy poznaną w wyniku wzajemnej współpracy.
 2. Termin „informacje poufne” obejmuje również treść Umowy oraz dane, do których ma dostęp druga strona i wszelkie inne informacje, bez względu na ich charakter i formę.
 3. Nie stanowią informacji poufnych informacje, które:

  • są lub staną się publicznie dostępne, chyba że do ich ujawnienia dojdzie w sposób niezgodny z wolą strony ujawniającej informacje poufne, której te informacje dotyczą i strona ujawniająca informacje poufne („Strona Ujawniająca”) poinformuje stronę otrzymującą informacje poufne („Strona Otrzymująca”) o takiej nieprawidłowości;
  • zostały opracowane w sposób niezależny, bez dostępu do lub korzystania z informacji poufnych ujawnionych przez Stronę Ujawniającą.
 4. Strona Otrzymująca zobowiązuje się do:

  • nieujawniania i nieprzekazywania informacji poufnych, w tym ich fragmentów lub części osobom trzecim;
  • niewykorzystywania informacji poufnych do własnych celów;
  • nieopracowywania informacji poufnych w jakikolwiek sposób.
 5. Informacje poufne mogą zostać ujawnione w niezbędnym zakresie za uprzednią zgodą Strony Ujawniającej:

  • członkom organów, pracownikom, podwykonawcom, przedstawicielom lub doradcom Strony Otrzymującej, którzy mają uzasadnioną potrzebę zapoznania się i wykorzystania informacji poufnych, związaną ze współpracą stron;
  • osobom, co do których Usługodawca i Usługobiorca uzgodnili na piśmie możliwość udostępnienia informacji poufnych.
 6. Usługobiorca oraz Usługodawca będą zwolnieni z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z żądaniem właściwego organu administracyjnego lub sądowego, w zakresie objętym tym żądaniem. W każdym takim przypadku Strona Otrzymująca zobowiązana będzie do:

  • niezwłocznego poinformowania Strony Ujawniającej o ujawnieniu Informacji Poufnych i zakresie informacji poufnych, które zostały ujawnione;
  • podjęcia wszystkich dozwolonych prawem środków w celu ochrony informacji poufnych;
  • ograniczenia zakresu informacji poufnych, które ujawnia, o ile będzie to możliwe.
 7. W razie uzyskania informacji przez Stronę Otrzymującą, że nastąpiło ujawnienie informacji poufnych w sposób niezgodny z postanowieniami tego paragrafu, Strona Otrzymująca zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Strony Ujawniającej o tym fakcie oraz do podjęcia wszelkich pozostających w granicach możliwości działań oraz pełnej współpracy ze Stroną Ujawniającą na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.
 8. Zobowiązania Usługobiorcy i Usługodawcy wynikające z niniejszego paragrafu wiążą w trakcie trwania Umowy i przez okres 5 lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
 9. Strony postanawiają, że fakt zawarcia Umowy i fakt korzystania przez Usługobiorcę z Systemu Restimo nie są informacjami poufnymi.

§ 14 [zmiana Regulaminu]

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana zakresu działalności, zmiana sposobu działalności lub zmiana funkcjonalności Systemu Restimo.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia przesłania Usługobiorcy nowej wersji Regulaminu.
 3. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie.
 4. Zmiany Regulaminu wiążą Usługobiorcę, jeśli nie wypowiedział on Umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie dokumentowej przez przesłanie wiadomości e-mail – w obu przypadkach pod rygorem nieważności.

§ 15 [postanowienia końcowe]

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2023 r.
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Usługodawcy oraz jest doręczany Usługobiorcy przedzawarciem Umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Załącznik do Regulaminu – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta pomiędzy

Usługobiorcą (zwanym dalej: „Administratorem”),

a

Usługodawcą (zwanym dalej: „Przetwarzającym”)

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

o następującej treści:

 1. DPA stanowi integralną część Regulaminu.
 2. DPA określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorcę lub Użytkowników do Systemu Restimo.
 3. Usługodawca jest podmiotem przetwarzającym w imieniu Usługobiorcy dane osobowe wprowadzone do Systemu Restimo.
 4. DPA reguluje zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych w imieniu Usługobiorcy w taki sposób, aby odpowiadały one postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”.
 5. Terminy użyte w DPA, które są pisane z wielkich liter mają znaczenie określone w Regulaminie.

§ 1 [postanowienia ogólne]

 1. Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie opisanych w DPA danych osobowych, na zasadach i w celu określonym w Umowie Głównej, Regulaminie oraz DPA.
 2. Przetwarzanie danych osobowych zostaje powierzone Przetwarzającemu w okresie korzystania przez Administratora z Systemu Restimo. W przypadku zaprzestania korzystania z Systemu Restimo DPA wygasa, z zastrzeżeniem okresu przeznaczonego na podjęcie przez Administratora decyzji w przedmiocie usunięcia lub zwrotu danych oraz okresu przeznaczonego na wykonanie powyższej dyspozycji przez Przetwarzającego.
 3. Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi polecaniami Administratora. Umowa Główna, Regulamin oraz DPA stanowią takie udokumentowane polecenie przetwarzania.

§ 2 [charakter i cel przetwarzania]

 1. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Głównej oraz Regulaminu, w tym w szczególności:

  • charakter przetwarzania wynika ze zobowiązań Przetwarzającego zawartych w Umowie Głównej oraz Regulaminie tj. świadczenia Usług;
  • celem przetwarzania jest umożliwienie Administratorowi korzystania z Systemu Restimo.
 2. Przetwarzający nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych do żadnych innych celów.

§ 3 [rodzaj danych i kategorie osób]

 1. Powierzenie przetwarzania dotyczy wszystkich danych osobowych zebranych w ramach Systemu Restimo w tym m.in. imiona i nazwiska Klientów, adres dostawy numer telefonu i adres e-mail.
 2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 dotyczą Klientów oraz innych osób, których dane Usługobiorca wprowadził do Systemu Restimo.

§ 4 [prawa i obowiązki Przetwarzającego]

 1. Przetwarzający zobowiązuje się do wykonywania DPA z zachowaniem najwyższej staranności.
 2. Przetwarzający:

  • oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego poza EOG lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem korzystania z dostawców usług informatycznych mających siedzibę poza EOG lub mających siedzibę w EOG, lecz przetwarzających dane poza EOG, z których to usług Przetwarzający korzysta przy okazji wykonywania Umowy Głównej; transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może nastąpić, jeśli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami (na przykład na podstawie standardowych klauzul umownych);
  • potwierdza, że poza przypadkami wskazanymi w pkt 1) przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić, gdy obowiązek taki nakładają na Przetwarzającego obowiązujące przepisy prawa; w takim przypadku przedrozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
  • zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania tajemnicy;
  • zapewnia podjęcie środków dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wymaganych na mocy art. 32 RODO, w szczególności środków opisanych w DPA;
  • przestrzega warunków korzystania z usług Subprocesora określonych w DPA.
 3. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwość co do zgodności z prawem polecenia wydanego mu przez Administratora, Przetwarzający natychmiast poinformuje Administratora o powziętych wątpliwościach.
 4. Przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania Administratora o tym, czy prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.

§ 5 [prawa i obowiązki Administratora]

 1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych powierzanych na podstawie Umowy Głównej, Regulaminu oraz DPA oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie oraz celach, w jakim powierza przetwarzanie Przetwarzającemu.
 2. Administrator zobowiązuje się do współdziałać z Przetwarzającym w zakresie w jakim jest to niezbędne dla wykonania Umowy Głównej oraz przestrzegania przepisów RODO.
 3. W przypadku, gdyby Przetwarzający zgłosił Administratorowi wątpliwości co do zgodności z prawem polecenia wydanego mu przez Administratora, Administrator przekaże Przetwarzającemu stosowne wyjaśnienia.

§ 6 [współpraca Administratora i Przetwarzającego]

 1. Administrator i Przetwarzający współpracują w zakresie w jakim niezbędne to jest dla przestrzegania przepisów RODO.
 2. Przetwarzający pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
 3. Przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art.32–36 RODO dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.
 4. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w DPA i art. 28 RODO.

§ 7 [Podpowierzenie]

 1. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Przetwarzającego przetwarzania danych osobowych w zakresie konkretnych operacji dalszym Przetwarzającym(„Subprocesorom”).
 2. Przetwarzający korzysta z następujących Subprocesorów:

  • Winalife sp. z o.o.;
  • Google Ireland Limited;
  • Amazon Web Services EMEA SARL.
 3. Podpowierzenie nie może obejmować całości powierzenia wynikającego z Umowy Głównej, Regulaminu i DPA.
 4. Przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

§ 8 [bezpieczeństwo danych]

 1. Przetwarzający oświadcza, że przetwarzanie powierzonych danych odbywa się z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności wskazanych w art. 32 RODO.
 2. Przetwarzający uwzględniając charakter, zakres, kontekst, cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą wdrożył niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
 3. Przetwarzający zapewnia, że stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni i uwzględnia w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 9 [procedura na wypadek naruszeń]

 1. W przypadku gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający bezzbędnej zwłoki zgłasza Administratorowi, że doszło do naruszenia.
 2. Przetwarzający wraz ze zgłoszeniem przekazuje Administratorowi wyjaśnienia dotyczące naruszenia i wszelką niezbędną dokumentację dotyczącą naruszenia w celu umożliwienia Administratorowi spełnienia obowiązku zgłoszenia naruszenia organowi nadzoru.
 3. Przetwarzający umożliwia Administratorowi wzięcie udziału w czynnościach wyjaśniających okoliczności i zakres naruszenia.

§ 10 [odpowiedzialność Stron]

 1. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

§ 11 [usunięcie danych]

 1. Po zakończeniu świadczenia usług wynikających z Umowy Głównej i Regulaminu, Przetwarzający usuwa wszelkie dane Usługobiorcy przetwarzane w ramach Systemu Restimo. Usunięciu będą podlegać także dane znajdujące się w kopiach zapasowych.